แม่จินต์
Mae Jin 三味腌姜片

171.00 THB

Mae Jin 三味腌姜片 870 克 精选优质是烹饪的主要配料之一。我们自从农场挑选了鲜姜→清理干净 →腌制→挑选→包装→成品。每个过程中会通过标准化的控制。

ชฏา
甜萝卜干

73.50 THB

แม่จินต์
Mae Jin 三味腌姜片

171.00 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌梅 (小瓶) 270 克

52.50 THB

นกพิราบ Pigeon
Pigeon 三味芥菜 (易拉盖子)

30.00 THB